I was a new person

Mong mọi người giúp đỡ tôi. thanks.